header

ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ

ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ

ຂະແໜງຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມວຽກລັດ

ໜ່ວຍງານ ໄອທີ

1. ທ່ານ ດາວວອນ ວົງສີ               ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໄອທີ   
2. ທ່ານ ນາງ ນິພາວັນ ເຫຼົາສະດິດ       ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໄອທີ  
3. ທ່ານ ມອງ ສີຫານາມ               ວິຊາການໜ່ວຍງານໄອທີ    
4. ທ່ານ ນາງ ວິໄລພອນ ສີຫາລາດ       ວິຊາການໜ່ວຍງານໄອທີ