header

ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ

  1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ.
    1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ.

1.1. ທີ່ຕັ້ງ.

ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ ( ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ ຫປຂ.ວຈ ) ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ  ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບຂອງອົງຄະນະພັກ -ອົງການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ, ມີຖານະເທົ່າກັບພະແນກການອົງການແລະ  ພະແນກວິຊາການຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ.

1.2. ພາລະບົດບາດ.

      ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ, ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ເລຂາພັກແຂວງ,  ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງໃນການອຳນວຍ, ຄວບຄຸມ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ, ເປັນໃຈກາງປະສານງານ; ເປັນຜູ້ບໍລິຫານຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງການນຳແຂວງແລະຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານພາຍໃນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ.

ໝວດທີI

ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ

II.      ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດໃຫ້ແກ່ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ.

2.1. ໜ້າທີ່.

1.  ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ເລຂາພັກແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອສະເໜີກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານຫຼືກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ  ພິຈາລະນາ, ປະສານ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຂື້ນກັບອົງຄະນະພັກແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ.

2.  ກະກຽມເນື້ອໃນ,  ລະບຽບວາລະ, ຄຳເຫັນເຈາະຈີ້ມ, ຂໍ້ສະຫຼູ, ບົດບັນທຶກແລະແຈ້ງການກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນແລະວິສາມັນຂອງຄະນະພັກແຂວງ, ກະກຽມເນື້ອໃນບົດບັນທຶກການພົບປະກັບແຂກພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.

3.  ຊ່ວຍຄະນະປະຈຳພັກແຂວງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາແລະຄົ້ນຄ້ວາ-ສັງລວມສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງສູນກາງພັກແລະມະຕິຄຳສັ່ງ, ແຜນການຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງພ້ອມທັງສະເໜີວິທີແກ້ໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເໝາະສົມໃຫ້ການນຳພິຈາລະນາ.

4.  ຄົ້ນຄ້ວາກະກຽມແລະຮຽບຮຽງເອກະສານຕ່າງໆກ່ອນເຂົ້າຫາ  ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ເລຂາພັກແຂວງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ  ມີຄຳເຫັນເພື່ອຢັ້ງຢືນ, ຊີ້ນຳ, ຕົກລົງ.

5.  ສຳເນົາແລະປົກປັກຮັກສາບັນດາຂໍ້ມູນ, ເອກະສານຕ່າງໆ  ຂອງພັກໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ບໍ່ໃຫ້ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍແລະບໍ່ໃຫ້ເສຍຄວາມລັບ.

6.  ບໍລິການຮັບໃຊ້ດ້ານພິທີການຕ່າງໆ  ຂອງວຽກພັກ, ກະກຽມຈັດຕັ້ງແລະ  ບັນທຶກກອງປະຊຸມສ່ອງແສງລາຍງານວຽກງານຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະພັກແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເປັນປະຈຳ.

7.  ຊ່ວຍເລຂາພັກ, ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງແລະພັດທະນະຊົນນະບົດຮອບດ້ານຕາມການມອບໝາຍ.

8.  ຮັບແລະມີຄຳເຫັນຕໍ່ໜັງສືສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງ, ການເຂົ້າພົບແລະອື່ນໆ  ທີ່ຈະນຳສະເໜີໃຫ້ເລຂາພັກພິຈາລະນາ.

9.  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆທີ່ເລຂາພັກແຂວງຫຼືຄະນະປະຈຳພັກແຂວງມອບໝາຍ.

2.2. ຂອບເຂດສິດ:

1.  ອອກຂໍ້ຕົກລົງແລະແຈ້ງການກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ  ຕາມຂອບເຂດສິດຂອງຕົນແລະ  ຕາມການແນະນຳຂອງຄະນະປະຈຳພັກແຂວງໄປຍັງອົງການຈັດຕັ້ງແລະບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພັກ, ຄົ້ນຄ້ວາ- ສັງລວມຂ່າວພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດຮັບໃຊ້ການນຳຕາມລະບຽບຂອງພັກ.

2.  ພົວພັນປະສານງານໂດຍກົງກັບຄະນະພັກແຂວງແລະຄະນະພັກຂັ້ນເມືອງກ່ຽວກັບວຽກງານນຳພາລວມຂອງການນຳ.

3.  ສະເໜີໃຫ້ການຈັດຕັ້ງພັກ- ລັດ,  ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ  ແລະ  ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງແຂວງ, ເມືອງແລະຂັ້ນຮາກຖາລາຍງານສະພາບວຽກງານທ່ວງທັນກັບການກຳນົດເວລາທີ່ວາງໄວ້.

4.  ຄົ້ນຄ້ວາແລະສະເໜີຄວາມຄິດ, ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ  ຢ່າງຖືກຕ້ອງ  ຕໍ່ການນຳເພື່ອພິຈາລະນາ.

5.  ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງຄະນະພັກຂັ້ນຕ່າງໆ  ຕາມການມອບໝາຍຂອງເລຂາພັກແຂວງ, ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງແລະຕາມການສະເໜີຫຼືການເຊີນຂອງຄະນະພັກຂັ້ນນັ້ນ.

6.  ຕົກລົງບັນຫາວຽກພັກ-ພະນັກງານພາຍໃນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ.

7.  ປະຕິບັດຂອບເຂດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.

III.     ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດໃນຖານະເປັນເສນາທິການໃຫ້ອົງການປົກຄອງແຂວງ.

            3.1. ໜ້າທີ່:

1.  ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ  ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະປະສານງານ,  ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາບັນດາຂະແໜງວິຊາການແລະອົງການທຽບເທົ່າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ.

2.  ກະກຽມເນື້ອໃນ, ລະບຽບວາລະກອງປະຊຸມຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງແລະການພົບປະກັບແຂກພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ,  ສ້າງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ, ອອກແຈ້ງການຫຼື  ຮ່າງມະຕິກ່ຽວກັບຜົນຂອງກອງປະຊຸມແຕ່ລະຄັ້ງ.

3.  ຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳເຫັນຊີ້ນຳຂອງອົງການປົກຄອງ, ເຈົ້າແຂວງພ້ອມທັງສັງລວມລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ການນຳຢ່າງເປັນປະຈຳ.

4.  ຄົ້ນຄ້ວາກະກຽມແລະຮຽບຮຽງເອກະສານຕ່າງໆຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງ,  ຮອງເຈົ້າແຂວງເພື່ອພິຈາລະນາ, ກວດຜ່ານ, ບົດລາຍງານແລະນິຕິກຳຕ່າງໆ  ທີ່ຈະສະເໜີຂໍຄຳເຫັນຊີ້ນຳ, ຂໍການຕົກລົງແລະຂໍລາຍເຊັນຈາກເຈົ້າແຂວງ.

5.  ອອກແຈ້ງການ,  ໜັງສືທາງລັດຖະການໄປຍັງພະແນກວິຊາການແລະທຽບເທົ່າຂອງແຂວງ, ອົງການປົກຄອງຂັ້ນລຸ່ມແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆ  ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາບຫຼືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບການຕົກລົງຫຼືຄຳເຫັນຊີ້ນຳ  ຂອງເຈົ້າແຂວງ  ກ່ຽວກັບບັນຫາສຳຄັນໃດໜຶ່ງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ, ສັງລວມ  ແລະ  ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງຕາມລະບຽບການ.

6.  ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານອັນຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ອົງການປົກຄອງແຂວງ  ເພື່ອຮັບໃຊ້ການບໍລິຫານ,  ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງໃຫ້ປະຊາຊົນ, ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈ.

7.  ຕອບ  ແລະ  ຮັບຟັງຄຳຄິດຄຳເຫັນ,  ຮັບຟັງຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງເພື່ອປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອແກ້ໄຂຫືຼນຳສົ່ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄົ້ນຄ້ວາແກ້ໄຂຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

8.  ຄຸ້ມຄອງເອກະສານທາງລັດຖະການທີ່ເຂົ້າ-ອອກແລະຈໍລະຈອນ  ຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນໃຫ້ເປັນລະບຽບ, ວ່ອງໄວແລະຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ, ທາງດ້ານຮູບແບບ, ດ້ານນິຕິໄນແລະຮັກສາໄດ້ອັນທີ່ເປັນຄວາມລັບ, ຮັບແລະຈັດສົ່ງເອກະສານທາງດ້ານລັດຖະການໃຫ້ເຖິງເປົ້າໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະບຽບການ.

9.  ປະສານສົມທົບບັນດາພະແນກການຂອງແຂວງແລະທຽບເທົ່າຫຼືອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອດຳເນີນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍຂອງເຈົ້າແຂວງ.

10. ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເພື່ອຄວາມກົມກຽວໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງໃນແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເປັນປະຈຳ.

11. ບໍລິການຮັບໃຊ້ດ້ານພິທີການຕ່າງໆ, ກະກຽມ, ຈັດຕັ້ງແລະບັນທຶກກອງປະຊຸມສ່ອງແສງລາຍງານວຽກງານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງຢ່າງເປັນປະຈຳ.

12. ຄຸ້ມຄອງແລະອຳນວຍເງື່ອນໄຂໃນການເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ບັນດາຫ້ອງການວິຊາການທີ່ສັງກັດຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງຕາມພາລະບົດບາດ.

13.  ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງແຜນງົບປະມານສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ການຈັດຊື້ພາຫະນະ, ອຸປະກອນວັດຖຸ-ເຕັກນິກທັນສະໄໝທີ່ຈຳເປັນ, ການກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງແລະບູລະນະສຳນັກງານເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງ.

14. ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປ້ອງກັນສຳນັກງານ, ປະສານງານກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມປອດໄພ, ເບິ່ງແຍງຊີວິດການເປັນຢູ່, ສຸຂະພາບຂອງຄະນະປະຈຳພັກແຂວງທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

15. ປັບປຸງບູລະນະການຈັດຕັ້ງ, ພະນັກງານ, ກົນໄກການພົວພັນປະສານງານແລະແບບແຜນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມນະໂຍບາຍລວມ, ອຳນວຍເງື່ອນໄຂໃຫ້ໜ່ວຍພັກແລະບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

16. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງເຈົ້າແຂວງ.

              3.2. ຂອບເຂດສິດ:

  1.  ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວຽກງານຕ່າງໆທີ່ເຈົ້າແຂວງເປັນປະທານຫຼືໂອ້ລົມໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ສະເໜີຄວາມ

       ຄິດເຫັນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າແຂວງກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນ.

  1. ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຫຼືເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພົບປະລະຫ່ວາງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງກັບບັນດາພະແນກວິຊາການຂອງແຂວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ວິຊາຊີບແລະພາກສ່ວນທຸລະກິດຕາມໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
  2. ສະເໜີໃຫ້ບັນດາພະແນກວິຊາການແລະທຽບເທົ່າຂອງແຂວງສະໜອງຂໍ້ມູນແລະລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕາມລະບຽບ, ເຊີນພະນັກງານຫຼືບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບວຽກງານຕ່າງໆທີ່ຂື້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.
  3. ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫຼືລົງວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ- ລັດຖະກອນທີ່ສັງກັດຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງຕາມລະບຽບລັດຖະກອນ.
  4. ຂໍທິດຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນການຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ, ຈັດຕັ້ງການປະມູນຈັດຊື້, ຈັດຈ້າງພາຫະນະ, ອຸປະກອນແລະການກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງຕາມລະບຽບການ.
  5. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມລະບຽບກົດໝາຍແລະການມອບໝາຍຂອງເຈົ້າແຂວງ.